Podmínky použití

Tento web je majetkem Wolters Kluwer Transport Services.

Kontakt pro informace::

Wolters Kluwer Transport Services N.V./S.A.
Belgicastraat 17
1930 Zaventem
Belgium

RPR Brussel / RPM Bruxelles 0872 586 165
B.T.W. / T.V.A. BE 0872 586 165

E-mail: info@wktransportservices.com

Podmínky použití

Tímto představujeme Podmínky použití pro využití všech stránek dostupných v rámci Teleroute.com a přidružených subjektů (dále jen "Stránky"). Tyto Podmínky použití je třeba číst spolu s WKTS privacy policy. Používáním webových stránek deklarujete schválení těchto Podmínek použití.

Navíc používání produktů a služeb Teleroute podléhá rovněž podminkám smlouvy uzavřené Vámi nebo Vaší společností se službami Wolters Kluwer Transport Services. To zahrnuje, mimo jiné, Smluvní podmínky Teleroute a jednu nebo více sad Podrobných podmínek případně. Tyto dokumenty mohou být sděleny na vyžádání.

Autorské právo

Tato webová stránka (včetně, ale ne pouze na design, konstrukci, uspořádání a prvky v nich obsažené) je výhradním majetkem Wolters Kluwer Transport Services nebo jejich poskytovatelů licencí a je chráněna autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví.
Nesmí se upravovat, kopírovat, ukládat, retransmitovat, šířit, pronajímat, licencovat, distribuovat, prodávat, publikovat, vysílat, přenášet nebo uvádět do oběhu žádné informace, služby, zboží nebo software získané z webových stránek bez písemného souhlasu Wolters Kluwer Transport Services.
Je však dovoleno tisknout stránky z webové stránky do míry přiměřeně nezbytné pro používání webové stránky.

Ochranné známky

Jméno a logo Teleroute jsou registrované ochranné známky společnosti Wolters Kluwer Transport Services. Ochranné známky použité v souvislosti s produkty nebo služby Teleroute jsou majetkem Wolters Kluwer Transport Services.
Kromě toho mohou ostatní názvy produktů/služeb a/nebo společnosti uvedené na internetových stránkách představovat ochranné známky, které jsou ve vlastnictví příslušných vlastníků.

Kodex chování

Nesmí se používat webové stránky z žádných důvodů nebo účelů, který je nezákonný, pomlouvačný, škodlivý, urážlivý nebo jakýmkoliv způsobem nežádoucí. Nesmí se také ani předávat od a do z, nebo prostřednictvím webové stránky nějaký materiál, který by mohl být jakýmkoliv způsobem nezákonný, škodlivý, hanlivý, urážlivý nebo nevhodný. Wolters Kluwer Transport Services může přijmout opatření s ohledem na jakékoli informace nebo materiál podaný prostřednictvím Vašeho používání webových stránek, pokud zjistí, že jsou v rozporu s podmínkami v tomto dokumentu. Wolters Kluwer Transport Services má právo odmítnout přístup k webové stránce každému uživateli, jednostranně a bez předchozího upozornění, v případě nedodržení podmínek uvedených v tomto dokumentu.

Reklamy a propagace

Wolters Kluwer Transport Services může používat webové stránky ke spuštění reklamy propagující své produkty a služby (nebo kterékoli z jejích přidružených společností). Wolters Kluwer Transport Services může povolit kterékoli osobě nebo korporaci inzerovat nebo propagovat své produkty nebo služby přez něj.

Odpovědnost

Uživatel používá webové stránky na své vlastní riziko. Webová stránka je vytvářena a udržována Wolters Kluwer Transport Services s maximální péčí. Nicméně, Wolters Kluwer Transport Services nezaručuje přesnost, úplnost, aktuálnost nebo správné sekvenování některých informací na tomto webu, včetně, ale ne pouze na informace pocházejí od Wolters Kluwer Transport Services, nebo shromážděné Wolters Kluwer Transport Services z veřejně dostupných zdrojů. Tam může být zpoždění, opomenutí, nebo nepřesnosti v informacích.
WWolters Kluwer Transport Services nečiní žádná prohlášení o vhodnosti informací z třetí strany nebo softwaru třetích stran obsažené na této webové stránce. Webová stránka a veškeré informace, materiály, software, produkty a služby jsou poskytované na "jak je" a "jak jsou přístupné" bez záruky jakéhokoliv druhu (včetně, ale bez omezení na vhodnosti pro určitý účel, přesnosti, uspokojivé kvality, spolehlivost nebo kvalitu obsahu jakéhokoliv materiálu zveřejněného na webových stránkách). Ceny produktů a služeb se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Souhlasíte s tím, že s výjímkou případů podvodů nebo úmyslného záměru a v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy:

  • Wolters Kluwer Transport Services nesmí mít žádnou odpovědnost za správnost, úplnost, aktuálnost nebo správné řazení informací a za případné škody nebo mimořádné události způsobené vzhledem k datům nebo materiálům uživatele nebo jakékoliv jiné nároky, ztráty nebo škody, které mohou vzniknout, prostřednictvím používání webové stránky (včetně, ale nikoli výhradně žádného přenosu viru prostřednictvím webových stránek);
  • Wolters Kluwer Transport Services nemůže nést odpovědnost (podle smlouvy, deliktu nebo jiným způsobem) za žádné přímé, zvláštní, nepřímé, nahodilé, trestní, exemplární nebo následné škody (včetně, ale bez omezení, ztráty času, výnosů, zisků, zákazníků, dat), za rozhodnutí nebo opatření přijaté uživatelem z důvodu spolehnutí se na informace z těchto webových stránek, za přerušení jakýchkoliv dat, informací, nebo jakýkoliv jiný aspekt této webové stránky, nebo za zneužití těchto webových stránek třetí stranou;
  • V žádném případě nemůže odpovědnost Wolters Kluwer Transport Services za škody vyplývající z, nebo v souvislosti s těmito Podmínkami použití překročit 100€.

Odškodnění

Souhlasíte, že budete hájit, chránit a krýt Wolters Kluwer Transport Services, jeho úředníky, ředitele, akcionáře, zaměstnance, nezávislé dodavatele a zástupce proti veškerým možným nárokům, činnostem nebo požadavkům (včetně, ale bez omezení, přiměřeným právním a úředním poplatkům), které vznikají nebo mohou vzniknout ze zneužití webových stránek nebo porušením jakéhokoliv rozhodnutí uvedeném v těchto Podmínkách použítí.

Odkazy na jiné stránky

S cílem poskytnout více kompletních zdrojů pro informace a služby, tato internetová stránka obsahuje odkazy na některé jiné stránky. Tyto odkazované stránky nejsou pod kontrolou Wolters Kluwer Transport Services a Wolters Kluwer Transport Services neodpovídá žádným způsobem za obsah jakékoli odkazované stránky nebo odkaz obsažený na odkazovaných stránkách a za způsob, jakým budou tyto údaje zpracovávány prostřednictvím této stránky.

Obecné

Wolters Kluwer Transport Services může občas změnit tyto Podmínky použití. Každá taková změna musí být oznámena prostřednictvím zmínky na domovské stránce webu.

Tyto Podmínky použití jsou v souladu s belgickými právními předpisy. Jakýkoliv právní úkon nebo řízení v souvislosti s těmito Podmínkami použití podléhá nevýhradní jurisdikci soudů v Bruselu.

Tištěná verze těchto Podmínek použití a veškeré související varování v elektronické podobě, musí být přijímány v jakémkoli soudním řízení týkajícím se této dohody, se stejnou právní hodnotu jako jakýkoli jiný dokument, který je vytištěný a uchován v papírové podobě 
Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek použití je považováno za neúčinné, lze tyto Podmínky změnit úpravou takové ustanovení v rozsahu nezbytném, aby bylo vymahatelné při zachování úmyslu, nebo pokud to není možné, nahradit je jiným ustanovením, které je možné a dosahuje v podstatě stejný cíl a hospodářský výsledek.

Jazyk Podmínek

Tam kde Vám Wolters Kluwer Transport Services poskytl překlad anglické verze Podmínek použítí, souhlasíte s tím, že překlad je poskytován pouze pro Vaše pohodlí a anglická jazyková verze těchto Podmínek bude řídit Váš vztah s Wolters Kluwer Transport Services.
JPokud existuje rozpor mezi anglickou jazykovou verzí Podmínek a tím, co říká překlad, je anglická verze považována za nadřazenou.